Regulamin Krüger Plus Collection

Sklep internetowy Krüger Plus Collection, działający pod adresem www.krugerplus.com, prowadzony jest przez spółkę Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica NIP 7811865602,  KRS 0000385226, REGON 301736892

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem: shop@krugerplus.com

 1. Definicje:
 1. Sklep – sklep internetowy Krüger Plus Collection, działający poprzez stronę www. krugerplus.com,
 2. Sprzedawca – Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica NIP 7811865602
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, korzystająca ze Sklepu Internetowego Krüger Plus Collection w tym w szczególności dokonująca zakupów
 6.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie
 7. Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego Krüger Plus Collection
 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep internetowy Krüger Plus Collection produktów. Regulamin jest udostępniany przez Sklep zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.krugerplus.com. Pod tym adresem spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców.
 4. Produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
 6. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Działu III niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 7. Aby skorzystać ze sklepu internetowego Krüger Plus Collection Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrom bądź Safari.
 1. Rejestracja
 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym Krüger Plus Collection jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko, adres email, datę urodzenia, wymyślone przez siebie hasło, adres dostawy oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Nadto, Użytkownik będzie mógł także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera o promocjach i nowościach w sklepie oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu Ü Collection, na adres email podany w trakcie rejestracji.
 3. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Niewskazanie wszystkich danych bądź podanie danych nieprawdziwych powodować będzie odmowę zarejestrowania konta Użytkownika.
 4. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, ma on obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych umożliwiających zalogowanie się do swego Konta, tj. loginu i hasła oraz do okresowej zmiany hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Loginu i Hasła do swego Konta oraz wszelkie przypadki korzystania z Konta.
 6. W celu dokonania zakupu w sklepie, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.
 7. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Dostawa, w zależności od wartości złożonego zamówienia może być odpłatna bądź bezpłatna. Szczegółowy cennik wskazany jest w rozdz. V. DOSTAWA niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dodatkowego pola: komentarz do swojego zamówienia. Następnie Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności.
 1. Realizacja zamówienia
 1. Rejestracja i założenie konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym Krüger Plus Collection. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w rozdz. III pkt 6. Niniejszego Regulaminu.
 2. Aby złożyć zamówienie, Kupujący wybiera produkt, który zamierza kupić i dodaje go do Koszyka. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do koszyka, może być także dokonana zmiana liczby zamówionych produktów.
 3. Następnie Użytkownik wybiera przycisk „Kontynuuj zakupy” lub „Przejdź do realizacji zamówienia”. Wybierając opcję „Przejdź do realizacji zamówienia” Użytkownik przechodzi do finalizacji zamówienia, wybierając opcję, czy dokonuje zamówienia „jako gość” czy korzysta z założonego już Konta.  Wybierając opcję „Zamówienie jako gość”, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz adres email. Nadto, Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgody, o których mowa w rozdz. III pkt 2. niniejszego Regulaminu. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. W każdym momencie Kupujący ma możliwość edytowania i poprawienia podanych przez siebie danych. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu sklepu, należy zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie checkboxu o zaakceptowaniu regulaminu. Nadto, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania Umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Aby potwierdzić zamówienie należy wybrać: „AKCEPTUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 5. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie złożonego zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli Kupujący podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 7. Kupujący może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. 
 8. Kupujący może dokonać zmiany zamówienia za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.
 2. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia oraz po dokonaniu zapłaty przez Kupującego.
 3. Przygotowanie zamówionego towaru do wysłania następuje w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zarejestrowania przez Sprzedawcę zapłaty. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8-15
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany w wiadomości email.
 5. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DCS Koszt wysyłki wynosi:
 1. na terenie Polski od 20zł
 2. wysyłka zagraniczna: od 50zł
 1. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy braku jego dostępności, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji Kupujący złoży oświadczenie czy zamówienie pozostaje aktualne czy je anuluje. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7dni, na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać zamówienia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego, z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 3. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
 1. Ceny i warunki płatności

 1. Cena prezentowanych towarów jest wyrażona w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 2. Cena towarów nie uwzględnia kosztów wysyłki.
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.
 4. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na stronie www.krugerplus.com oraz widoczne są na każdym etapie składania zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następują formę płatności za zamówione towary:
  a)      zapłata przelewem: płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego: dane spółki + numer rachunku bankowego, zgodnie z ceną wskazaną w potwierdzeniu zamówienia; potwierdzenie zamówienia zawierać będzie także dane rachunku bankowego oraz numer zamówienia; przy tej formie płatności towar będzie zarezerwowany dla Kupującego przez okres 7 dni, a realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu płatności
  b)       poprzez serwis Przelewy24.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania ich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował na stronie głównej Sklepu. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 7 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie głównej Sklepu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Po upływie wskazanego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep Krüger Plus Collection o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica lub e – mail:shop@krugerplus.com
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wystarczającym jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania swego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku przesłania oświadczenia poprzez Pocztę, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Krüger Plus Collection został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres sklepu: Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar nie może być używany, nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek i zwrotów towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 1. Reklamacje
 1. Sprzedawca wobec konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca.
 3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tzn. jeżeli towar nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący był zapewniany przez Sprzedawcy, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
 4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. gdy towar sprzedawany był po obniżonej cenie w związku z określoną usterką. Taka wada nie podlega reklamacji.
 6. W ramach reklamacji, Konsument może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Kupujący żąda wymiany towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli doprowadzenie towaru wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.
 8. Kupujący ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Kupujący nie może żądać odstąpienia od umowy, jeśli wada ma charakter nieistotny. Natomiast żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona. Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie i przesłana na adres: Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica Konsument może skorzystać z Formularza reklamacji, stanowiący załącznik do wiadomości email potwierdzającej zamówienie. Skorzystanie z formularza ułatwi rozpoznanie reklamacji.
 10. Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji z tytułu wady fizycznej, Konsument powinien dostarczyć go Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający zastrzega, iż termin usunięcia wady towaru może być dłuższy, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.   
 14. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.

 1. Polityka prywatności  
 1. Administratorem danych osobowych jest Krüger Plus Sp. Z.O.O Sp.K, ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo k. Poznania, 62-006 Kobylnica NIP 7811865602
 2. Dane osobowe podawane w formularzach traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Jeśli Kupujący założył konto, administrator przetwarza jego następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, NIP (w przypadku firm), adres email, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, adres IP.
 4. Jeżeli Kupujący nie założył konta, a wypełnił formularz zamówienia, przetwarzane są jego następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, NIP, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, adres IP.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną polityką, w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy; w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego, np. jeśli zapisał się do Newslettera.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: shop@lruger-plus.pl
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 1. Pliki cookies
 1. Witryna www.krugerplus.com żywa cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Pliki „cookies” najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany, unikalny numer.
 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” jest umożliwienie dostosowania treści wyświetlanej na stronie internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania, w szczególności poprzez tworzenie danych statystycznych, ułatwianie uwierzytelniania oraz wzmacnianie zabezpieczeń. Pliki „cookies” sprzyjają podnoszeniu jakości naszych usług.
 4. Strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików „cookies”:
  a)        Sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są one trwale usuwane,
  b)      Stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tego urządzenia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania lub ograniczenia korzystania z plików „cookies” poprzez zmianę ustawień przeglądarki na przykład w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub będzie wysyłała komunikat o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie Użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia przeglądarek zezwalają na korzystanie z plików „cookies”.
 6. Administrator informuje, że ograniczenie korzystania z plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, która nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika i jego preferencji.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczyć będą zamówień przyjętych już do realizacji. 
 3. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował na stronie głównej Sklepu www.krugerplus.com.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć konto.
 5. Ewentualne spory powstałe między Stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny, na zasadach ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 16-12-2019